Erfrecht bij echtscheiding: regels en afspraken

Echtgenoten die kiezen voor een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) zijn verplicht op in de overeenkomst (de regelingsakte) afspraken te maken m.b.t. de regeling van het erfrecht tussen echtgenoten in geval van overlijden tijdens de procedure.

Open gratis online de voorbereiding van uw scheidingsovereenkomst

Wanneer jullie de erfenisrechten van de langstlevende echtgenoot niet verzaken, erft de langstlevende echtgenoot B altijd minimum (als voorbehouden gedeelte) de helft van de nalatenschap van A in vruchtgebruik. Wanneer jullie een gezamenlijk huis hebben, erft B dus altijd minimum de andere helft van het huis in vruchtgebruik. Als de gezinswoning volledig tot de nalatenschap van A behoort of in onverdeeldheid is (tussen A en B), dan erft B in elk geval het vruchtgebruik op de gezinswoning met inboedel.

 → de kinderen en de langstlevende ouder hebben dus de mogelijkheid te kiezen in de woning te blijven

Wanneer jullie aan de erfenisrechten van de langstlevende echtgenoot wel verzaken, dan is B niet langer wettelijke erfgenaam van A. B erft dan niets van A. De wettelijke erfgenamen erven de volle eigendom van de hele nalatenschap van A. Jullie hebben een gezamenlijk huis: B behoudt uiteraard zijn eigen goederen in volle eigendom; onder andere de helft van een gezamenlijk (gemeenschappelijk of onverdeeld) huis. De wettelijke erfgenamen van A (de kinderen, kleinkinderen, ouders, broers, zussen) erven de volle eigendom van de hele nalatenschap van onder andere van de helft van het gezamenlijke huis. B en de erfgenamen (bijvoorbeeld het kind van A en B) bezitten dus het huis gezamenlijk in verdeeldheid. De erfgenamen kunnen eisen om uit onverdeeldheid te gaan. Het huis moet dan ofwel verkocht worden, ofwel koopt B of kopen de erfgenamen het huis in.

→ hier is het wel zo dat de kinderen beschermd zijn door de wet op de bescherming van de gezinswoning voor minderjarigen. Tot ze 18 jaar zijn kan er niet gevraagd worden om uit onverdeeldheid te treden. Dwz → de kinderen en de langstlevende ouder hebben ook hier de mogelijkheid te kiezen in de woning te blijven.

Opgelet:

Het aanvangspunt van de regeling inzake overlevingsrechten wordt niet uitdrukkelijk in de wet, inzonderheid in art. 1287 Ger. W., bepaald.

Er is echter wel rechtspraak (Hof van Beroep Gent en hof van Cassatie) die stelt dat de voorafgaande overeenkomsten betreffende het erfrecht en de reserve van de langstlevende echtgenoot geen onmiddellijke uitwerking hebben, doch deze pas verkrijgen vanaf de datum van het neerleggen ter griffie van het verzoekschrift.

Om van toepassing te zijn is het is dus niet voldoende dat de afspraken m.b.t. de erfrechten tijdens de procedure in de EOT overeenkomst al getekend zijn op het ogenblik van het overlijden maar ook dat het verzoekschrift samen met de akkoorden reeds zijn neergelegd bij de griffie van de rechtbank van 1e Aanleg.

Wanneer er een testament is waarin één van jullie vermeld staat dan dienen jullie de nodige regelingen te treffen. Het testament vervalt immers niet vanzelf omdat jullie gaan scheiden.

Het testament moet herroepen worden, m.a.w. het herroepen van alle vorige regelingen (beschikkingen) is noodzakelijk.

Er zijn dan 2 mogelijkheden:

  1. ofwel wordt er een nieuw testament opgemaakt via de notaris, ttz. een notarieel testament (betalend)
  2. ofwel kan u eigenhandig uw vorige beschikkingen in uw testament herroepen. In dit geval adviseren wij dat u bij de notaris een voorbeeldformulier vraagt, dit aanvult en terug overhandigt aan de notaris die het voor u zal laten registreren bij het Centraal Register voor Testamenten (CRT). De kostprijs bij het CRT is 60€ (tarief 2014). Deze registratie is zeer belangrijk want stel dat u het eigenhandig geschreven testament in de kast laat liggen en u komt te overlijden, dan weet mogelijk niemand dat uw testament herroepen werd.

De ScheidingsConsulenten biedt u een traject aan met als doel een evenwichtige EOT en dit tegen een vaste prijs. Geen verborgen kosten, geen rekeningen achteraf. De prijs wordt bepaald op het einde van een eerste vrijblijvend gesprek met jullie beiden. Sinds 2007 hielpen wij zo duizenden mensen op weg naar een nieuwe toekomst.

TIP: Ontvang de gratis ScheidingsGids boordevol relevante informatie

 

Scheiden. Wat nu?

Hoe scheiden is afhankelijk van uw situatie en de keuzes die u maakt. De doorlooptijd en kostprijs is hieraan gelinkt. Op basis van onze jarenlange ervaring hebben we een korte vragenlijst ontwikkeld die u gepersonaliseerd advies geeft.

vraag advies