NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING | Verdeeltaks - ‘misierietaks’

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Verdeeltaks - ‘misierietaks’ - na echtscheiding vanaf vandaag verlaagd naar 1% (procent).

Eindelijk. De ‘misierietaks’ van toepassing na een scheiding bij de verdeling van gezamenlijke eigendommen (zoals de gezinswoning) gelegen in het Vlaamse Gewest, is verlaagd naar 1 procent. Het tarief van 1% was al langer van toepassing in het Brussels en Waalse Gewest. Zowel mensen die gehuwd zijn en een echtscheidingsregeling treffen als mensen die wettelijk samenwonen en uit elkaar gaan kunnen onder bepaalde voorwaarden van het verlaagde verdeeltaks tarief van 1 % gebruik maken.

Met behulp onze handige rekentool kan u een simulatie maken van de verdeeltaks en de notariële kosten.
Notariskosten en verdeeltaks bij verdeling woning bij echtscheiding.

De verlaging van de verdeeltaks naar 1 % geldt dus enkel bij verdeling of afstand van onverdeelde delen in het kader van de echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning. Alle andere verdelingen of afstanden van onverdeelde delen blijven onderworpen aan het tarief van 2,5%.

Om van de verdeeltaks van 1% te kunnen genieten moet de verdeling of afstand van onverdeelde delen betrekking hebben op volgende situaties:

  • Een echtscheiding met onderlinge toestemming die tussen de partijen geregeld wordt in een onderlinge overeenkomst zoals vermeld in artikel 1287 Ger.W. of ingevolge de wijziging van een overeenkomst zoals vermeld in artikel 1293 Ger. W.
  • De vereffening-verdeling na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting
  • Wettelijke samenwoners die uit elkaar gaan en de verdeling tussen hen beiden regelen binnen een termijn van één jaar, die volgt op de beëindiging van de wettelijke samenwoning conform artikel 1476, § 2 B.W., op voorwaarde dat de personen op de dag van de beëindiging van de wettelijke samenwoning ten minste één jaar ononderbroken met elkaar wettelijk samenwonen.

Feitelijk samenwonenden die scheiden kunnen dus NIET van het verlaagd tarief genieten. Voor hen blijft de verdeeltaks van 2,5% gelden.

  • De verdeeltaks van 1% blijft ook geldig wanneer er na de echtscheiding geen einde komt aan de verdeeldheid, ttz. wanneer men nog een tijd in onverdeeldheid blijft na de scheiding.
  • De verlaagde ‘miserietaks’ geldt op de ganse verdeling, ongeacht het aantal onroerende goederen en ongeacht de aard van de onroerende goederen. Het moet dus niet noodzakelijkerwijze gaan om de gezinswoning. Ook gezamenlijke tweede verblijven enz. vallen onder de regeling.
  • Ook de verdeling of afstand van onverdeelde delen met betrekking tot het vruchtgebruik of de blote eigendom vallen onder de nieuwe regeling en geven recht op een verlaagde verdeeltaks.
  • De verlaagde verdeeltaks is ook van toepassing op meerdere uitonverdeeldheidtredingen, gespreid in de tijd op voorwaarde dat de verdeling betrekking heeft op de situaties zoals hierboven vermeld.
  • Mensen die in een andere Europese lidstaat gescheiden zijn en toch samen in België onroerend goed te verdelen hebben zullen in bepaalde gevallen ook van de verlaagde ‘miserietaks’ kunnen genieten.

Wat met het abattement?

Het abattement is een korting op de basis waarop de verdeeltaks berekend wordt. Voor koppels die voor 31/12/2014 nog een regeling rond hun verdeling getroffen hebben waarbij een overeenkomst tussen hen beiden werd getekend blijven onderworpen aan een verdeeltaks van 2,5% (ook wanneer hun scheiding pas in 2015 ingeschreven wordt). Voor hen blijft het abattement behouden. 

Voor wie nu van de verlaagde verdeeltaks van 1% kan genieten kan deze korting (abattement) niet langer toegepast worden.

Wanneer treedt deze nieuwe regeling in voege?

Om juridisch-technische redenen is de regeling op 31/12/2014 in voege getreden. Het betreffende artikel zal vandaag, 1/1/2015, in de Vlaamse Codex Fiscaliteit opgenomen worden.

Voor koppels die scheiden via een EOT (Echtscheiding met Onderlinge Toestemming) is de datum van ondertekening van hun regelingsovereenkomst bepalend voor het al of niet toepasbaar zijn van de verlaagde verdeeltaks van 1%.

EOT akkoord tekenen

Voor 1/1/2015

Na 31/12/2014

Verdeeltaks

2,5%

1%

Abattement

JA

NEE


Wie int de verdeeltaks?

Vanaf 1/1/2015 neemt de Vlaamse Belastingdienst de inning en invordering van de Vlaamse registratierechten over.Comments are closed.