Scheiden en kinderen

Een scheiding brengt voor kinderen én ouders heel wat te weeg; zowel tijdens de scheiding maar zeker ook daarna. De ouderschapsovereenkomst is dan ook de belangrijkste overeenkomst: voor jullie – als ouder – én jullie kinderen.

Weet ook dat kinderen meer lijden onder ruziënde ouders - voor, tijdens en na de scheiding - dan onder de scheiding zelf.

Belangrijk is dan ook dat de ouderschapsovereenkomst duidelijk en uitvoerbaar wordt opgesteld met de nodige flexibiliteit om elementen aan te passen ifv wijzigende omstandigheden. Eens goed geregeld blijft er vooral tijd om samen met de kinderen aan een nieuwe toekomst te bouwen.

De ouderschapsovereenkomst vormt de basis voor een blijvende evenwichtige relatie tussen ouders en ouders - kinderen:

 • Een goed uitgewerkte gezagsregeling, verblijfsregeling en kostenregeling
 • Degelijke afspraken rond de kostenregeling al dan niet met onderhoudsgeld voor de kinderen rekening houdend met de fiscaliteit
 • Afspraken over goed ouderschap naar de toekomst

De belangrijkste vragen.

 • Voeren we beiden het gezag uit over de kinderen?
 • Welke verblijfsregeling is haalbaar en wenselijk? Co-ouderschap? Een andere regeling ?
 • Wat kosten onze kinderen, wie betaalt hoeveel, wie doet welke kosten, ...?
 • Hoe worden de kosten verrekend, Wordt er onderhoudsgeld betaald?
 • Is er rekening gehouden met het fiscale aspect?

Lees meer over de kosten en onderhoudsbijdrage kinderen

Open gratis de online voorbereiding van uw ouderschapsovereenkomst

1. Biedt een houvast en luisterend oor
Kinderen en jongeren geven soms kleine signalen of stellen grote daden die voortvloeien uit hun emoties die ze beleven tijdens het scheidingstraject van hun ouders. Het is dan belangrijk om niet te snel te oordelen of een belerende toon aan te slaan.
Wees vooral een steun en reik een luisterend oor aan. Vraag ook of uw kind over zaken waar het mee worstelt liever zou praten met een neutrale volwassene, zoals een therapeut of een vriend van de familie.

2. Laat je kind geen boodschapper zijn
Als ouders minder of moeilijker direct met elkaar communiceren verleggen ze soms het communicatiekanaal naar het kind. Dat legt een onnodige druk en verantwoordelijkheid op de schouders van het kind. Vraag niet aan je kind om de zaken die tussen u en de andere ouder besproken moeten worden aan te kaarten in jouw plaats.

3. Hou de details voor uzelf
Kinderen en jongeren hebben hun eigen leefwereld en kleine zorgen. Als u ze daarbovenop ook nog eens confronteert met alle details die de scheiding teweegbrengt dan kan dit zeer verwarrend voor hen zijn. Ze stellen zich dan vragen als “Wat wordt er van mij verwacht? Waarom vertelt mijn mama/papa mij dit allemaal? Wat moet ik hiermee?
Het is beter om weliswaar duidelijk maar toch beknopt jullie situatie te duiden.

4. Polariseer niet
Het is verleidelijk om in de emotie van het scheidingstraject te polariseren en het kind voor keuzes te stellen.
De band tussen een kind en zijn ouders houdt een loyaliteit in naar zowel de vader als de moeder. Het kind ziet geen ‘goed’ of ‘slecht’ maar wel een papa en een mama. Wanneer het kind het gevoel krijgt of soms zelfs letterlijk te horen krijgt dat er een keuze moet gemaakt worden is dit nefast voor het welzijn van het kind.
Ook aansturen op een breuk met de familie of vrienden van de andere ouder is te vermijden. Stimuleer het kind om ook na de scheiding contacten te onderhouden met dezelfde mensen als diegene waar er al een goede band mee was voor de scheiding. Het kind zal zich er beter bij voelen.

5. Zorg voor een thuis
Ongeacht de frequentie waarmee u uw kind ziet is het van groot belang om een ‘thuis’ aan te reiken. Een imaginair bordje boven de deur met de boodschap “Welkom thuis!”. Een plek waar je voor het kind zorgt, waar het tot rust kan komen en zichzelf kan zijn.
Het doet er ook niet toe of u voelt dat die veiligheid er niet is bij uw ex-partner, het wordt dan zelfs nog belangrijker dat u dat gevoel kan geven.

Onze dienstverlening richt zich tot mensen die samen tot een overeenkomst willen komen. De meest gehoorde reden is dat ze dit als ouders doen voor de kinderen. Ook wensen ze een lange procedure voor de rechtbank te voorkomen zodanig dat ze hun eigen leven snel weer kunnen oppakken. Lees meer over onze aanpak

Goede afspraken m.b.t. de kinderen
De ouderschapsovereenkomst die door De ScheidingsConsulenten wordt opgesteld is uitgebreider dan de meeste overeenkomsten die u elders vindt. Buiten een duidelijke verblijfsregeling werken we een zeer uitgebreide kostenregeling uit zodanig dat interpretaties tot een minimum beperkt worden. Ook worden er clausules toegevoegd m.b.t. communicatie, omgang met bvb grootouders of een nieuwe partner, een eventuele verhuis, huiswerk, wat bij ziekte, … . Dit zijn optionele en dus niet verplichte clausules maar ze geven jullie wel een houvast. Discussies achteraf proberen we dan ook te vermijden.

Om de kostenregeling goed te onderbouwen hebben we in samenwerking met de Gezinsbond een onderhoudsgeld simulator ontwikkeld die de kosten van de kinderen en de mogelijke onderhoudsbijdrage objectiveert. Ook de fiscale consequenties worden berekend.

De voordelen van onze aanpak:

 • U heeft één contactpersoon die u begeleidt, informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig
 • Jullie worden aangemoedigd samen naar een oplossing te zoeken rekening houdend met mekaars bekommernissen
 • Samen gemaakte afspraken houden langer stand en zijn later makkelijker opnieuw bespreekbaar indien nodig
 • Veel aandacht voor de kinderen; zeer uitgebreide verplichte én optionele clausules   
 • Relatief korte doorlooptijd in vergelijking met 'procedure'-scheidingen
 • Onze rekenmodellen objectiveren
  - de kosten en de mogelijke onderhoudsbijdrage voor de kinderen
  - het bedrag dat ieder van jullie toekomt na vereffening en verdeling van de woning (bij verkoop en inkoop)
 • Een vaste prijs i.f.v. uw situatie voor het ganse traject, geen verborgen kosten, geen rekeningen achteraf
 • Een zeer grote slaagkans op een evenwichtige overeenkomst via bemiddeling
 • Rechtbanken adviseren bemiddeling bij scheiding

De volgende stap:


De ScheidingsConsulenten biedt u een traject aan met veel aandacht voor uw kinderen en dit tegen een vaste prijs. Geen verborgen kosten, geen rekeningen achteraf. De prijs wordt bepaald op het einde van een eerste vrijblijvend gesprek. Sinds 2007 hielpen wij zo duizenden mensen op weg naar een nieuwe toekomst.

TIP: Ontvang de gratis ScheidingsGids boordevol relevante informatie

Vraag advies en begeleiding


Scheiden en de kinderen 1/5

SCHEIDEN EN DE KINDEREN 4/5

SCHEIDEN EN DE KINDEREN 2/5

SCHEIDEN EN DE KINDEREN 5/5

SCHEIDEN EN DE KINDEREN 3/5

MEER INFORMATIEVE VIDEO'S

Meer informatieve video's rond scheidingsprocedures, scheiden en kinderen, scheiden en woning, scheiden en bemiddeling.

Kijk verder