Van scheidingsbeslissing tot overeenkomst

In de context van een scheiding maken we een onderscheid tussen de scheidingsbeslissing en het scheidingsbesluit. Er is namelijk steeds een eerste beslisser en tweede beslisser. Diegene die de scheiding initieert is de eerste beslisser. De andere partner wordt hierdoor automatisch de tweede beslisser. Ook als de scheiding niet de keuze van deze laatste is. Samen nemen jullie dan het scheidingsbesluit

Wat gebeurt er wanneer er samen geen besluit genomen wordt? In dat geval zijn er twee mogelijkheden:

 • Jullie lassen samen een rustpauze in al dan niet met een relatieherstel als objectief.
 • De eerste beslisser neemt éénzijdige stappen om de echtscheiding te formaliseren.

Voor de meeste mensen die gaan scheiden is het moment van het scheidingsbesluit en de dagen en weken erna een emotioneel zeer zware periode. Spijt, teleurstelling, boosheid, verdriet, schuldgevoelens duiken op ieder moment van de dag op, zowel bij diegene die de scheidingsmelding te horen kreeg als bij de eerste beslisser. Het lijkt misschien niet altijd zo maar ook diegene die weg wil vecht nog een tijd lang met het dubbel gevoel dat met de ingrijpende gebeurtenis van scheiding gepaard gaat.

BRON
Bovenvermelde informatie kwam tot stand door de jarenlange ervaring van onze consulenten met scheidende partners en op basis van onderzoek en ervaring van de Nederlandse deskundige, Prof. J.P. Hoefnagels zoals weergegeven in zijn boek “Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden” – ISBN 90-204-0622-1. Wij bevelen u dit boek ten zeerste aan.

Op het ogenblik dat de partner die het initiatief tot scheiden heeft genomen, aan de ander duidelijk heeft gemaakt waarom hij/zij wil scheiden en dat het besluit vaststaat, kan men beginnen te aanvaarden dat er gescheiden moet worden.

Als de grond tot scheiden, de 'duurzame ontwrichting', herleid kan worden tot de eigen relatie, verloopt de scheidingsaanvaarding beter. De periode van aanvaarding na een duidelijke scheidingsmelding duurt dan meestal zo'n twee tot drie weken. Na de scheidingsmelding behoort er ruimte te zijn voor een, relatief korte, periode van verwerking: de scheidingsaanvaardingstijd.

De scheidingsaanvaardingstijd

De scheidingsaanvaardingstijd voltooit de scheidingsmelding. De reacties op de scheidingsmelding vormen een fase waarin men de werkelijkheid onder ogen gaat zien en tot zichzelf komt. Het is een psychologisch structurerende fase. Als de werkelijkheid doordringt, veroorzaakt dat in enkele gevallen een opluchting, maar in de meeste gevallen is de ervaring aanvankelijk onaangenaam.

Er breken verschillende emoties door. De emoties van de afgelopen periode herhalen zich in een betrekkelijk korte tijd, twee tot drie weken meestal, maar zij krijgen, door de langzaam doordringende zekerheid dat de relatie nu definitief verandert, een plaats.

In de aanvaarding van het onvermijdelijke feit kanaliseren de emoties zich. Teleurstelling, verdriet, agressie en schuldgevoel vinden langzaam maar zeker hun plek. In de scheidingsaanvaardingstijd komt men te weten waar men aan toe is.

Geleidelijk aan komt de weg vrij voor een eerste gevoel van opluchting, naast de andere, sombere gevoelens. Ook de fase van de scheidingsaanvaarding brengen de partners doorgaans ongelijk door, maar niet geheel verschillend. Degene die het initiatief tot scheiden nam kent ook paradoxale gevoelens. Er is nog steeds meer gemeenschappelijk tussen de partners dan men zou veronderstellen. Ook de initiatiefnemer ondergaat de rouw van het afscheid, verdriet, agressie, onzekerheid en niet zelden schuldgevoel. 

Een eenduidige labeling van de partner 'die zo nodig wil scheiden' en een ander 'die dat niet wil' geeft de realiteit van de psychische processen onjuist weer. De scheidingsaanvaardingstijd duurt, na een goede scheidingsmelding, doorgaans niet langer dan twee tot drie weken. Niet dat de partner die niet wil scheiden dan plots graag scheidt, maar wel aanvaardt deze partner het feit dat scheiden onvermijdelijk is. Daarmee staat het scheidingsbesluit vast.

Er is een soort van zekerheid die de emoties een plaats geeft. Het verdriet gaat het winnen van de agressie, het gevoel van schuld en de schuldtoewijzing worden bespreekbaar, de angst voor de onzekere toekomst kan worden besproken in het kader van de zakelijke afwikkeling. Men komt te weten waar men aan toe is.

BRON
Bovenvermelde informatie kwam tot stand door de jarenlange ervaring van onze consulenten met scheidende partners en op basis van onderzoek en ervaring van de Nederlandse deskundige, Prof. J.P. Hoefnagels zoals weergegeven in zijn boek “Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden” – ISBN 90-204-0622-1. Wij bevelen u dit boek ten zeerste aan. 

Het overgangsperiode of ‘scheidingsintermezzo’ is de fase gelegen tussen de scheidingsaanvaarding en het feitelijk uiteengaan (het verhuizen). Men is aan het afscheid nemen, men voelt het afscheid naderen. Er worden scheidingsarrangementen gemaakt, afspraken over de kinderen en de verdeling van de goederen. Er is scheidingsoverleg, zeker als de partners een bemiddelaar hebben ingeschakeld.

Het scheidingsoverleg dient bij voorkeur te beginnen als de partner nog thuis is. De emoties kunnen veel beter gekanaliseerd worden als de partner aanwezig is. Dat vraagt wel veel van het echtpaar, maar de beloning komt als straks de zaken afgewikkeld worden en de veranderde relatie zich aandient. 

Hoe lang duurt de overgangsperiode?
Deze overgangsperiode duurt bij voorkeur niet te lang. Het nog steeds in één huis wonen en het feit dat de bijna ex-partners elkaar voortdurend willen of moeten ontzien, kunnen al snel aanleiding zijn tot escalaties aangevuurd door de emoties waar beiden mee te maken krijgen. Het is ook voor het kind onduidelijk als een scheidingsintermezzo lang duurt. 

BRON
Bovenvermelde informatie kwam tot stand door de jarenlange ervaring van onze consulenten met scheidende partners en op basis van onderzoek en ervaring van de Nederlandse deskundige, Prof. J.P. Hoefnagels zoals weergegeven in zijn boek “Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden” – ISBN 90-204-0622-1. Wij bevelen u dit boek ten zeerste aan. 

Er is steeds een eerste en tweede beslisser. Diegene die de scheiding initieert is de eerste beslisser.  De andere partner wordt hierdoor automatisch de tweede beslisser. Samen nemen jullie het ‘scheidingsbesluit’.

De scheidingsmelding is duidelijke en persoonlijke boodschap van de ene aan de andere partner dat hij of zij wil scheiden.

De scheidingsmelding is voltooid als:

 • zij door je partner is gehoord
 • je partner heeft laten blijken dat deze begrepen heeft dat je wil scheiden
 • je partner daarop, ook emotioneel, heeft gereageerd.

Emotionele reacties kunnen onmiddellijk na de melding komen en nemen vaak twee of drie weken in beslag. Voor de voltooiing van de scheidingsmelding is niet noodzakelijk direct acceptatie vereist van de melding. Wel is een interactie nodig waarin partners elkaars boodschap hebben verstaan. Belangrijk in deze is een duidelijk afscheidsgesprek tussen de partners. Hieruit ontstaat na enkele weken ook de aanvaarding dat er gescheiden moet worden.

Doorslaggevend voor het verstaan van het afscheidsgesprek is de rust en de toon waarop het gesprek plaatsvindt. Dus niet staande aan het aanrecht of tussendoor in de wagen. Het gaat om een moment dat beiden in staat zijn naar elkaar te luisteren.

De scheidingsmelding is een uiterst belangrijke fase in het scheidingsproces.

WAT WEL EN NIET TE DOEN

NIET DOEN  De confrontatie ontlopen – op de vlucht.
Elke relatie verdient een respectvolle dialoog.

NIET DOEN  Frontaal in de aanval - de advocaat.
Als de melding via de advocaat gaat, komt de aankondiging van de persoonlijke boodschap zeer slecht over. In het moeras van ongestructureerde emoties worden talloze juridische procedures gevoerd.

DOEN De scheidingsmelding is een persoonlijke daad.
Een ongenuanceerde melding is hard maar nodig om de huwelijksrelatie te beeindigen. Kies voor een persoonlijke melding en laat jullie achteraf bijstaan door een familiaal bemiddelaar.

DOEN Het belang van helderheid.
Een emotionele uitroep als 'Ik wil scheiden' of iets dergelijks is onvoldoende als scheidingsmelding. De veronderstellingen die mensen met een slechte communicatie over elkaar hebben, zijn vaak onjuist en er zijn woorden en dialoog nodig om de dingen helder te stellen.

BRON
Bovenvermelde informatie kwam tot stand door de jarenlange ervaring van onze consulenten met scheidende partners en op basis van onderzoek en ervaring van de Nederlandse deskundige, Prof. J.P. Hoefnagels zoals weergegeven in zijn boek “Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden” – ISBN 90-204-0622-1. Wij bevelen u dit boek ten zeerste aan. 

Gaat u scheiden en heeft u geen kinderen dan zijn de gevolgen voor de meeste mensen beperkt en zeker op middellange termijn vrijwel onbestaande.

Heeft u echter kinderen dan zijn de gevolgen blijvend. Ex-partner kan je worden, ouders blijf je voor altijd. En ook, zaken rond de kinderen die tot hiertoe vanzelfsprekend waren of door één ouder stilzwijgend werden uitgevoerd / beslist, moeten nu eerst overlegd worden. De consequentie is dan ook dat jullie meer moeten communiceren na de scheiding dan ervoor … .

Goede afspraken maken het leven dan ook aangenamer voor u beiden en de kinderen. Neem jullie tijd voor een goede regeling en voorkom zo problemen achteraf.

Aandachtspunten m.b.t. de kinderen.

 • een goede verblijfsregeling voor de kinderen is essentieel, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Laat ook ruimte voor wijzigende situaties zoals leeftijd, woonplaats ouders, ...
 • een degelijke en sluitende kostenregeling mbt de kinderen helpt veel discussies te vermijden
 • het opnemen in de overeenkomst van afspraken mbt. gebeurtenissen in de toekomst geeft meer houvast (bvb blijvend contact met de grootouders als één van de ouders overlijdt) 

Wat kinderen wensen.

Uit het IPOS onderzoek is gebleken wat we al wisten: dat conflicten tussen de ouders erg negatief zijn voor hun kinderen. Maar daarnaast kwam iets heel anders aan het licht. Men stelt vast dat vlak na de scheiding veel kinderen zich vaak opgelucht voelen en een vrij hoge levenskwaliteit ervaren.
Dit gevoel ontstaat vooral als de kinderen weten waarom hun ouders gescheiden zijn, als ze het gevoel hebben dat er met hen rekening gehouden werd en wordt, en als de verblijfsregeling meer rekening houdt met wat zij wensen dan met dat wat hun ouders (of een ervan) best vinden. Maar ook het bewustzijn dat ze voor hun ouders belangrijk zijn speelt een belangrijke rol.
Lees meer over Scheiden en Kinderen 

Jullie toekomst bepalen jullie samen.

Uw ScheidingsConsulent informeert, adviseert en bemiddelt (potentiële) conflicten.
Lees meer over onze begeleiding tijdens het scheidingstraject.

De idee van een scheiding brengt veel onzekerheid met zich mee. De vraag ‘ik wil scheiden, wat zijn mijn rechten?’ wordt ons dan ook zowat dagelijks gesteld. Zonder volledig te willen zijn hierbij een antwoord op de meest voorkomende vragen van mensen die denken aan scheiden.

Kan ik het huis verlaten en welke consequenties heeft dit?
Ja dit kan, best wel in overleg als u de situatie niet wil laten escaleren. Puur juridisch gezien heeft dit geen consequenties. Wenst u de kinderen mee te nemen, overleg is niet mogelijk en de situatie is onhoudbaar, vraag dan om voorlopige maatregelen bij de rechtbank.

Hoe wordt alles verdeeld?
Bent u met het wettelijk stelsel of met scheiding van goederen getrouwd dan blijven gelden en goederen van voor het huwelijk of bekomen uit schenking of erfenis eigen. Ze vallen dus niet in de gemeenschap. In het wettelijk stelsel vallen de opbrengsten hieruit voortvloeiend (intresten, huurgelden) wel in de gemeenschap en worden dus bij scheiding verdeeld, in het stelsel van scheiding van goederen niet. In het wettelijk stelsel zijn alle inkomsten tijdens het huwelijk bij scheiding 50/50 te delen. Indien u met scheiding van goederen gehuwd bent blijven de inkomsten eigen en moeten deze dus niet verdeeld worden.

Heb ik recht op alimentatie?
Of u al dan niet recht heeft op alimentatie (partneralimentatie – geen alimentatie voor uw kind) hangt af van verschillende factoren waaronder jullie levensstijl, uw inkomen, uw leeftijd, uw mogelijkheid tot werken, … en indien jullie niet samen tot een overeenkomst komen, de persoonlijke interpretatie van de rechter … . In ieder geval is de onderhoudsplicht beperkt in tijd (de duurtijd van het huwelijk of tot wanneer de uitkeringsgerechtigde terug een vast samenwoningsverband aangaat) en kan deze maximaal een derde van het inkomen bedragen van de alimentatieplichtige. De alimentatiegerechtigde mag ook geen ‘zware fout’ begaan hebben.

Hoe kan ik 50/50 co-ouderschap vermijden, de vader heeft nooit voor de kinderen gezorgd?
In België is ‘de standaard’ 50/50 en in principe zullen rechters daartoe ook beslissen vanaf de kinderen een bepaalde leeftijd hebben. Indien jullie samen afspraken maken is elke regeling mogelijk rekening houdend met mekaars bekommernissen en praktische overwegingen.

Hoeveel onderhoudsgeld voor de kinderen krijg ik / moet ik betalen?
De ouders zijn wettelijk verplicht hun kinderen te onderhouden. De hoogte van de onderhoudsbijdrage is afhankelijk van de kosten kinderen, het verblijf én het inkomen. U kan de kosten kinderen en de onderhoudsbijdrage berekenen op www.OnderhoudsgeldOnline.be.

Kan ik in het huis blijven wonen tot de kinderen het huis uit zijn?
Mits goede afspraken kunnen jullie de woning in onverdeeldheid houden. Dit betekend dat jullie samen eigenaar blijven tot de verkoop van de woning. U kan ook het huis overnemen als de financiële middelen dit toelaten.

Kan ik de woning overnemen?
Als jullie beiden een overnameprijs overeenkomen en de financiële middelen zijn er, dan kan dit. U neemt dan de lening over of gaat een andere lening aan.

Heb ik recht op de helft van de groepsverzekering van mijn partner?
Indien gehuwd volgens het wettelijk stelsel volgens arresten van de rechtbank wel. Deze dienen dus verdeeld te worden bij scheiding of bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Jullie kunnen hier bijvoorbeeld van afwijken indien één van jullie ambtenaar is en dus een hoog gewaarborgd pensioen heeft.

Belangrijk bij al deze bovenstaande vragen is dat jullie in een EOT-overeenkomst alles kunnen afspreken zolang jullie maar overeenkomen en er uiteindelijk een evenwichtige overeenkomst tot stand komt. Wanneer jullie samen met een professionele bemiddelaar rond de tafel gaan zitten lukt dit meestal op vrij korte tijd en hebben jullie zelf de touwtjes in handen. Wanneer ieder van jullie een advocaat nemen dan worden verwachtingen standpunten, ondermijnt dit de (ouder)relatie, is het resultaat onvoorspelbaar, kan de doorlooptijd jaren duren en kunnen de kosten hoog oplopen.

U wenst een individueel gesprek met een scheidingsexpert.
De scheidingsmelding is nog niet gebeurd of de beslissing tot scheiden is nog niet gebeurd. Tijdens een individueel gesprek met een van onze regionale experten kan u uw situatie bespreken. Wij treden niet als advocaat op maar kunnen u wel de nodige informatie geven die u helpt de juiste beslissingen te nemen. Plan hier een individueel informatief gesprek bij u thuis of bij ons op kantoor.

Jullie toekomst bepalen jullie samen.
Wanneer de scheidingsmelding gebeurd is, plant u idealiter met jullie beiden een informatief gesprek in. Uw ScheidingsConsulent informeert, adviseert en bemiddelt (potentiële) conflicten. Lees meer over onze aanpak.

Wat is een vechtscheiding?

We maken een onderscheid tussen een echtscheiding in gang gezet door één echtgenoot en een echtscheiding waar beide echtgenoten samen hebben beslist dat hun relatie ten einde is.

Wanneer men denkt aan scheiden gaat men veelal eerst informatie inwinnen. Bovendien krijgt men goedbedoeld advies van vrienden, familie en collega's. De partner die achteraf geconfronteerd wordt met de wens tot scheiden van de ander, wil zo snel mogelijk de informatie achterstand ophalen. Deze partner zal alle adviezen van welke bron ook opnemen. Dat de diverse adviezen door iedere echtgenoot anders geïnterpreteerd worden, spreekt voor zich. De basis voor een potentiële vechtscheiding wordt hier gelegd.

Veelal hebben beide echtgenoten de echtscheiding niet op hetzelfde moment en in dezelfde mate verwerkt. De houvast die dan geboden wordt door een advocaat die de ‘rechten’ van zijn cliënt verdedigt is dan welkom. De andere partij wordt daardoor gedwongen ook een advocaat onder de arm te nemen. Op dat ogenblik geven beide partners hun toekomst in de handen van de rechtbank.

Hoe een vechtscheiding te vermijden?

U wordt geconfronteerd met een scheidingsmelding en er zijn nog geen gerechtelijke stappen gezet of een advocaat ingeschakeld. Probeer ondanks alle emoties uw kalmte te bewaren en nodig een mediator uit. Professionele informatie en advies door een derde partij gegeven aan BEIDE echtgenoten gelijktijdig is goud waard. Beide echtgenoten kunnen dan op basis hiervan de voor hen juiste beslissing nemen.

U dreigt in een vechtscheiding te belanden?

U wordt geconfronteerd met een echtscheiding en uw partner heeft gerechtelijke stappen gezet of een advocaat ingeschakeld. U heeft misschien al een dagvaarding ontvangen die u pijn doet. Probeer ook hier uw kalmte te bewaren. Weet dat wat er op papier staat niet noodzakelijk datgene is wat uw partner letterlijk bedoeld heeft. Zonder te veralgemenen, een advocaat zal in de meeste gevallen de feiten opblazen en harde standpunten innemen. Dat is een veelvoorkomende strategie. U kan nu zelf ook een advocaat raadplegen die dan hetzelfde gaat doen met uw verhaal. Dat werkt veelal contraproductief. Probeer uw partner te overtuigen dat communicatie en een gezamenlijk akkoord te verkiezen valt boven een jarenlange procedure die heel veel geld en energie vergt. Nodig samen een mediator uit voor een vrijblijvend gesprek.

Verwikkeld in een vechtscheiding?

Vele mensen die jarenlang in een procedure verwikkeld zijn, hebben inmiddels een nieuw leven gestart, zijn de strijd eigenlijk moe, hebben veel geld uitgegeven, zien het einde van de procedure nog niet en … beseffen dat datgene waarvoor gevochten wordt, eigenlijk meer een principekwestie is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ex-echtgenoten beslissen de strijdbijl te begraven en onderling een overeenkomst uit te werken. Het is nooit te laat om de dingen anders aan te pakken.

Contacteer uw ScheidingsConsulent - bemiddelaar en overleg wat u best doet

We onderstrepen het belang om een goede overeenkomst op te stellen die evenwichtig, duidelijk en sluitend is. Niet dat jullie vanaf nu via regeltjes moeten leven maar wel dat er een overeenkomst is waarop jullie kunnen terugvallen als het nodig is.

Zo een overeenkomst noemt men een scheidingsovereenkomst die ofwel tot stand komt volgens de EOT-procedure of EOO-procedure.

Ondanks dat in vele situaties één van beiden wil scheiden en de ander eigenlijk niet, is de EOT-procedure (Echtscheiding door Onderlinge Toestemming) aangewezen. Deze procedure voorziet dat jullie samen tot afspraken komen en deze afspraken noteren in een EOT-overeenkomst. Een EOT-overeenkomst komt meestal tot stand door tussenkomst van een bemiddelaar en/of notaris. Bij een EOO-procedure nemen jullie in principe ieder een eigen advocaat.

Waarom kiezen voor De ScheidingsConsulenten?

 • U heeft één contactpersoon die u begeleidt, informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig
 • Jullie worden aangemoedigd samen naar een oplossing te zoeken rekening houdend met mekaars bekommernissen
 • Samen gemaakte afspraken houden langer stand en zijn later makkelijker opnieuw bespreekbaar indien nodig
 • Veel aandacht voor de kinderen; zeer uitgebreide verplichte én optionele clausules   
 • Relatief korte doorlooptijd in vergelijking met 'procedure'-scheidingen
 • Onze rekenmodellen objectiveren
  - de kosten en de mogelijke onderhoudsbijdrage voor de kinderen
  - het bedrag dat ieder van jullie toekomt na vereffening en verdeling van de woning (bij verkoop en inkoop)
 • Een vaste prijs i.f.v. uw situatie voor het ganse traject, geen verborgen kosten, geen rekeningen achteraf
 • Een zeer grote slaagkans op een evenwichtige overeenkomst via bemiddeling
 • Een goedkoper, sneller en aangenamer traject dan een gerechtelijke procedure
 • Rechtbanken adviseren bemiddeling bij scheiding

De volgende stap:

Het is verleidelijk om op basis van alle informatie op het internet en alle goede raad die u krijgt van derden, te proberen zelf een overeenkomst samen te stellen. Lees onderaan wat de valkuilen zijn.

Er is heel wat informatie beschikbaar op het internet rond scheiden. Op deze site vindt u onze bijdrage. Laat u echter niet verleiden om op basis van deze informatie samen met uw partner, zonder begeleiding, naar een overeenkomst te streven. De redenen zijn:

Een scheiding is een emotioneel gebeuren:

 • standpunten worden ingenomen
 • rekeningen uit het verleden worden vereffend
 • er is veel beïnvloeding van derden
 • informatie wordt eenzijdig geïnterpreteerd
 • de emotie verdringt de ratio

Een scheiding is een complex gebeuren:

 • er is de wetgeving, fiscaliteit, notariaat, … .
 • een overeenkomst moet in zijn geheel bekeken worden; zonder kennis van zaken en de nodige ervaring is een evenwichtig akkoord vrijwel onmogelijk.
 • het menselijke aspect: weet u zeker dat u op dit moment beiden in staat bent om een evenwichtige manier te onderhandelen, informatie juist te interpreteren en de consequenties in te zien van uw beslissing?
 • en tot slot, de overeenkomst moet door de rechtbank aanvaard worden ...

De scheidingsovereenkomst bepaalt uw verdere leven en dat van uw kinderen:

 • Een scheidingsexpert met kennis van zaken, met oog voor de bekommernissen van beide echtgenoten en met een gevoel voor intermenselijke relaties, is uiterst belangrijk in deze fase van uw leven. Kies bewust voor een goed opgeleide en ervaren bemiddelaar die kan terugvallen op de juiste kanalen. Zo voorkomt u veel menselijk en financieel leed.

Wij geven u de mogelijkheid uw overeenkomsten gratis online voor te bereiden. Daarna kiest u hoe u uw scheiding wilt regelen: via een bemiddelaar, een advocaat, een notaris of online.

 

Laat u informeren

De periode voor de scheiding speelt een zeer belangrijke rol bij het verdere verloop van uw leven. Onzekerheid en een gebrek aan informatie leidt vaak tot acties met onvoorziene gevolgen.

Is de scheidingsmelding nog niet gebeurd dan kan u een individueel informatief gesprek aangaan met één van onze experten. Is de scheidingsmelding wel reeds gebeurd dan kunnen jullie best dit gesprek samen laten doorgaan. Willen jullie samen nog iets aan jullie relatie doen, lees dan meer over relatiebemiddeling.