Onderhoudsbijdrage kinderen

Het is aangewezen dat u vooraf afspreekt welke veranderende factoren aanleiding kunnen geven tot een aanpassing van de onderhoudsbijdrage. De meest voorkomende redenen zijn:

 • bij het bereiken van de scharnierleeftijden van het kind, zijnde 6, 12 en 18 jaar.
 • bij een significante verandering in de verblijfsregeling.
 • bij een tijdelijk of permanent aanzienlijk verlies of stijging van het inkomen van een van de ouders.

Wanneer u dit niet heeft gedaan kan u via de Pareto Simulator een berekening maken en deze voorleggen aan uw ex-partner.

Is uw ex-partner niet akkoord dan kan u voorstellen om een bemiddelaar in te schakelen.
Een afspraak maken kan hier.

De onderhoudsplicht blijft bestaan. Bij studenten die na de normale middelbare school verder studeren kunnen wij adviseren dat u samen afspreekt dat de voorwaarde voor het niet wijzigen van de onderhoudsbijdrage afhankelijk is van het feit dat wanneer het kind studeert het ook blijk geeft van voldoende ijver en bekwaamheid. De definitie van het begrip ‘ijver en bekwaamheid’ kan dan jaarlijks door beide ouders vastgelegd na het einde van het schooljaar.

Deze afspraak is weliswaar niet afdwingbaar en wanneer er geen akkoord is tussen de ouders dan dient u de tussenkomst van de rechtbank te vragen. Er bestaat rechtspraak die stelt dat het niet langer onder de normale opleiding valt wanneer wanneer het kind een zelfde jaar tot driemaal toe overdoet in een hogere studierichting.

De onderhoudsplicht blijft bestaan, tenzij het kind zelf een inkomen of vervangingsinkomen zou genieten dat het in staat stelt om zichzelf te onderhouden.

Onze dienstverlening richt zich tot mensen die samen tot een overeenkomst willen komen. De meest gehoorde reden is dat ze dit als ouders doen voor de kinderen. Ook wensen ze een lange procedure voor de rechtbank te voorkomen zodanig dat ze hun eigen leven snel weer kunnen oppakken. Lees meer over onze aanpak

Goede afspraken m.b.t. de kinderen
De ouderschapsovereenkomst die door De ScheidingsConsulenten wordt opgesteld is uitgebreider dan de meeste overeenkomsten die u elders vindt. Buiten een duidelijke verblijfsregeling werken we een zeer uitgebreide kostenregeling uit zodanig dat interpretaties tot een minimum beperkt worden. Ook worden er clausules toegevoegd m.b.t. communicatie, omgang met bvb grootouders of een nieuwe partner, een eventuele verhuis, huiswerk, wat bij ziekte, … . Dit zijn optionele en dus niet verplichte clausules maar ze geven jullie wel een houvast. Discussies achteraf proberen we dan ook te vermijden.

Om de kostenregeling goed te onderbouwen hebben we in samenwerking met de Gezinsbond een onderhoudsgeld simulator ontwikkeld die de kosten van de kinderen en de mogelijke onderhoudsbijdrage objectiveert. Ook de fiscale consequenties worden berekend.

De voordelen van onze aanpak:

 • U heeft één contactpersoon die u begeleidt, informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig
 • Jullie worden aangemoedigd samen naar een oplossing te zoeken rekening houdend met mekaars bekommernissen
 • Samen gemaakte afspraken houden langer stand en zijn later makkelijker opnieuw bespreekbaar indien nodig
 • Veel aandacht voor de kinderen; zeer uitgebreide verplichte én optionele clausules   
 • Relatief korte doorlooptijd in vergelijking met 'procedure'-scheidingen
 • Onze rekenmodellen objectiveren
  - de kosten en de mogelijke onderhoudsbijdrage voor de kinderen
  - het bedrag dat ieder van jullie toekomt na vereffening en verdeling van de woning (bij verkoop en inkoop)
 • Een vaste prijs i.f.v. uw situatie voor het ganse traject, geen verborgen kosten, geen rekeningen achteraf
 • Een zeer grote slaagkans op een evenwichtige overeenkomst via bemiddeling
 • Een goedkoper, sneller en aangenamer traject dan een gerechtelijke procedurek
 • Rechtbanken adviseren bemiddeling bij scheiding

De volgende stap:

 

Onderhoudsgeld en fiscaliteit

We sommen de belangrijkste hieronder op:

 • Ouders met een kind ten laste genieten een fiscaal voordeel. Het basisbedrag van de belastingvrije som wordt verhoogd.
 • Ouders die kiezen voor een gelijkmatige verdeling van het verblijf van het kind kunnen opteren voor fiscaal co-ouderschap.
 • Een ouder die onderhoudsgeld betaalt kan onder bepaalde voorwaarden aftrek van de betaalde sommen genieten.
 • Onderhoudsgeld is niet belastbaar in hoofde van het kind voor zover het onder een bepaald plafond blijft.
 • Ouders met tieners die betaald (vakantie)werk uitoefenen krijgen mogelijk met een fiscale impact af te rekenen.
 • Kinderopvang is enkel aftrekbaar door de ouder die het kind ten laste heeft, behalve wanneer de ouders voor fiscaal co-ouderschap kiezen, dan mag elke ouder de kosten in mindering brengen.
 • De ouder die het kind niet langer fiscaal ten laste heeft krijgt een lager netto maandloon door het wegvallen van de korting op de bedrijfsvoorheffing.
Een alleenstaande ouder met een kind ten laste heeft onder bepaalde voorwaarden recht op verhoogde kinderbijslag.

Onderhoudsbijdragen voor het kind zijn voor 80% aftrekbaar in de aangifte van de personenbelasting van de betalende ouder en dit onder volgende voorwaarden:

 • de uitkeringen moeten worden betaald in het kader van een onderhoudsverplichting
 • de ontvanger mag geen deel uitmaken van het gezin van de betaler
 • de uitkeringen moeten regelmatig worden betaald
 • de betaling van de uitkeringen moet bewezen zijn

Ontvangen onderhoudsuitkeringen door het kind dienen te worden aangegeven in de personenbelasting van de ontvanger. Het is belangrijk dat u weet dat het kind de eindontvanger is, zelfs al komen de stortingen op rekening van de ouder bij wie het kind ten laste is.

 • Regelmatig ontvangen onderhoudsuitkeringen: Periodiek betaalde onderhoudsuitkeringen van een ouder aan het kind zijn voor 80% belastbaar in hoofde van de ontvanger (het kind).

In principe zou ieder kind dat een inkomen zoals bv. een onderhoudsbijdrage ontvangt een belastingaangifte dienen te doen. In de praktijk gebeurt dit echter zelden en zal de fiscus dit ook stilzwijgend toelaten mits de ontvangen bijdragen op jaarbasis onder de grens van de maximale vrijstelling blijven.

Kinderen fiscaal ten laste hebben betekent dat u een fiscaal voordeel geniet.

In geval van bilocatie (de kinderen verblijven evenredig bij beide ouders) bestaat de mogelijkheid het voordeel te laten splitsen. Dit kan mits het aanduiden van deze optie op de belastingsbrief.

Opgepast.

 • Het splitsen van het fiscaal voordeel kinderen ten laste heeft als gevolg dat onderhoudsgeld betaald voor de kinderen niet meer aftrekbaar is van de belastingen. Onderhoudsgeld is enkel aftrekbaar door de ouder die de kinderen NIET fiscaal ten laste heeft.
 • Daarentegen kan igv splitisng van het fiscaal voordeel kinderen ten laste, de kinderopvang wel door beide ouders fiscaal afgetrokken worden. Kinderopvang kan enkel afgetrokken worden igv de ouder het kind ook fiscaal ten laste heeft.
 • Ingewikkeld ? Ja en neen. Wij helpen u de juiste keuzes te maken.

Ik ben gescheiden van mijn echtgenoot of partner. Wie krijgt het belastingvoordeel voor kinderen ten laste?

Indien u uw kinderen ten laste heeft, heeft u recht op een belastingvoordeel in de vorm van een verhoging van de belastingvrije som. In principe kan dat voordeel enkel worden toegekend aan de ouder bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben.

Onder bepaalde voorwaarden kan het belastingvoordeel voor kinderen ten laste echter worden verdeeld onder de ouders. De volgende 4 voorwaarden moeten samen vervuld zijn:

 • u en de andere ouder maken geen deel uit van hetzelfde gezin
 • u en de andere ouder oefenen samen het ouderlijk gezag uit over uw gemeenschappelijke kinderen
 • de huisvesting van deze kinderen is gelijkmatig verdeeld over u en de andere ouder op grond van
  1. een - uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar uitgesproken - rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk vermeld is dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en dat er een gezamenlijke uitoefening is van het ouderlijk gezag.
  2. een overeenkomst (onder vorm van een onderhandse overeenkomst of verleden voor een notaris) die ofwel geregistreerd wordt bij een bevoegd registratiekantoor ofwel gehomologeerd wordt door een rechterlijke beslissing. Dat moet uiterlijk gebeurd zijn op 1 januari van het aanslagjaar. In deze overeenkomst staat uitdrukkelijk vermeld dat
   1. de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en
   2. zij bereid zijn om de toeslagen op de belastingvrije som voor de betrokken kinderen te verdelen
 • noch u, noch de andere ouder trekken voor uw gemeenschappelijke kinderen onderhoudsuitkeringen af

Voor bijkomende informatie - zie de federale overheidsdienst financiën

Dat kan. Dan kiest u namelijk voor fiscaal co-ouderschap. Dit betekent dat het fiscaal voordeel 'kinderen ten laste' gesplitst wordt door de fiscus. De ene ouder zal dit op zijn / haar maandelijks loonbriefje terugvinden, de andere ouder vindt dit terug op de jaarlijkse belastingafrekening. Fiscaal co-ouderschap is enkel interessant indien er geen onderhoudsgeld betaald wordt omdat
onderhoudsgeld dan door geen van beide ouders aftrekbaar is.

Let op: wanneer de ouders kiezen voor “fiscaal co-ouderschap” en dit zo aangeven op de belastingbrief dan zijn eventueel betaalde onderhoudsgelden niet aftrekbaar.

De fiscale wetgeving zegt: “Onderhoudsuitkeringen betaald voor de kinderen over welke de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, en waarvoor een aanvraag werd ingediend teneinde de belastingvrije som waarop die kinderen recht geven onder elkaar te verdelen, zijn niet aftrekbaar (art. 104, 1 ° en 2°, art. 132bis WIB 92)”

Om als 'kind fiscaal ten laste' te blijven mogen de nettobestaansmiddelen van het kind niet meer dan een bepaald maximum bedragen. Met bestaansmiddelen van het kind ten laste wordt bedoeld: al zijn of haar inkomsten. Ook onderhoudsuitkeringen en bezoldigingen van studenten behoren tot de bestaansmiddelen. Voor deze categorieën bestaan er wel vrijstellingen tot een bepaald bedrag. 


De ScheidingsConsulenten biedt u een traject aan met als doel een evenwichtige EOT en dit tegen een vaste prijs. Geen verborgen kosten, geen rekeningen achteraf. De prijs wordt bepaald op het einde van een eerste vrijblijvend gesprek met jullie beiden. Sinds 2007 hielpen wij zo duizenden mensen op weg naar een nieuwe toekomst.

TIP: Ontvang de gratis ScheidingsGids boordevol relevante informatie

 

Bent u professioneel dienstverlener?
Bekijk ons aanbod voor professionelen hier

 

Hulp nodig?

U gaat scheiden of bent gescheiden en wenst samen hulp bij de berekening van een correcte bijdrage per ouder en de opstelling / aanpassing van een scheidings- of ouderschapsovereenkomst. 
Contacteer een bemiddelaar

Komt u er samen niet uit of wordt de alimentatie

 • niet meer of geregeld laattijdig betaald
 • niet geïndexeerd,
 • niet aangepast aan gewijzigde omstandigheden?

Contacteer een gespecialiseerd advocaat


Scheiden en de kinderen 1/5

SCHEIDEN EN DE KINDEREN 4/5

SCHEIDEN EN DE KINDEREN 2/5

SCHEIDEN EN DE KINDEREN 5/5

SCHEIDEN EN DE KINDEREN 3/5

MEER INFORMATIEVE VIDEO'S

Meer informatieve video's rond scheidingsprocedures, scheiden en kinderen, scheiden en woning, scheiden en bemiddeling.

Kijk verder