Scheidingsbemiddeling, ook voor ons?

Een scheiding kan een complex gebeuren zijn. Fiscale, juridische en notariële aspecten spelen mee. Het beschikken over de juiste informatie is strikt noodzakelijk. Daarnaast dien je deze informatie te interpreteren en toe te passen op jullie situatie. Dat is heel erg lastig, zeker als je rekening houdt met de emoties die scheiden met zich meebrengt.

Afspraken maken zonder begeleiding van een onafhankelijke derde is dan ook zeer moeilijk. De besprekingen leiden dan vaak tot hoog oplopende discussies en tot patstellingen. Een vechtscheiding is dan ook niet ver af.

Schakel een scheidingsexpert in die jullie beiden kan helpen om samen tot akkoorden te komen. Een scheidingsbemiddelaar is dikwijls de aangewezen persoon: deze onderkent de emoties die komen kijken bij scheiden, kent de materie en heeft er geen enkel belang bij dat de scheiding eindigt in een vechtscheiding.

Scheiden is niet voor doe-het-zelvers. Een scheidingsovereenkomst of een ouderschapsovereenkomst is een belangrijk document waar fiscale, juridische en notariële aspecten in opgenomen zijn. Een verkeerde opstelling van het document kan vergaande gevolgen hebben.

Lees hier hoe onze cliënten tot een overeenkomst komen.

Het woord ‘bemiddeling’ dekt heel wat verschillende ladingen; het begrip wordt net zo vaak fout gedefinieerd als gebruikt. Bij wijze van voorbeeld: ombudsmannen bij overheidsbedrijven, de federale ombudsman, bemiddelaars in strafrechtelijke zaken, schuldenbemiddelaars, … regelen geschillen op een heel andere manier dan diegene die wordt bepaald in het Gerechtelijk Wetboek.

De bemiddeling waar wij het over hebben is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Zijn taak bestaat eruit de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle interveniërende partijen respecteert.

Bemiddeling is waarschijnlijk een van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen. Elk van ons is ongetwijfeld al meerdere keren tussenbeide gekomen als bemiddelaar, misschien zelfs onbewust, bijvoorbeeld om een ruzie op te lossen.

Bemiddeling, wanneer die in de betekenis van de wet van 21 februari 2005 door beroepsmensen wordt uitgevoerd, verzekert de juridische veiligheid van de engagementen die eraan verbonden zijn.

Het uiteindelijke doel van bemiddeling is om tot een akkoord te komen om het geschil af te sluiten. Het bemiddelingsakkoord is meestal schriftelijk en bekrachtigt dat wat werd overeengekomen tussen de partijen.

Een akkoord houdt in dat beide partijen het respecteren. Een bemiddeling gebeurt altijd op vrijwillige basis, en het is dus mogelijk dat ze afloopt zonder dat er een akkoord is.

Het is uiteraard veel interessanter om een conflict in der minne op te lossen. Ieder van ons is zich hiervan bewust door zijn eigen dagelijkse ervaring.

Een gerechtelijke procedure leidt vaak tot een onherstelbare breuk in de betrekkingen, vooral in conflicten met personen uit onze onmiddellijke omgeving, zoals familie, buren of collega’s. Dit is grotendeels te verklaren door het afstandelijke, officiële en soms vijandige karakter van de procedure.

Bij het overleg onder begeleiding van een bemiddelaar gaan de partijen samen op kalme en serene wijze op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor hun conflict. Bovendien gebeurt dit in een gezellige en vertrouwelijke ruimte. Als de uiteindelijke oplossing door beide partijen wordt aanvaard, verhoogt dit de kansen op de toekomstige naleving ervan.

Bemiddeling is dus goedkoper, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure.

 

Een goed bemiddelingsgesprek omvat een aantal componenten die in één of meerdere gesprekken aan bod komen.

Een eerste belangrijke component zijn de spelregels rond de interactie tijdens het gesprek. De bemiddelaar bewaakt de communicatie en vraagt het engagement van de betrokkenen om niet te schelden om elkaar te laten uitspreken en om met respect naar elkaar te luisteren.

De bemiddelaar peilt vervolgens naar de feiten en gevoelens door te pendelen tussen de betrokkenen. Daarbij krijgen zij de gelegenheid te vertellen wat er aan de hand is of wat er gebeurd is. De bemiddelaar verwoordt de gedachten en de gevoelens van de betrokkenen door samen te vatten.

Daarna peilt de bemiddelaar naar de belangen en de wensen. De bedoeling hiervan is dat de betrokkenen begrip krijgen voor de emoties de belangen en de behoeften van de ander. Daarmee zien de betrokkenen in hoe hun gedrag overkomt bij de ander en hoe het komt dat de ander boos teleurgesteld of verdrietig is. Deze inzichten vormen de basis voor eventuele oplossingen.

De volgende stap is een zoektocht naar concrete afspraken waardoor de situatie voor de betrokkenen wijzigt. Om dit te bereiken stelt de bemiddelaar circulaire vragen. Bijvoorbeeld: 'Wat verwacht je van de ander' of 'Waarin kan je de ander tegemoet komen'. De vragen worden aan alle betrokkenen gesteld zodat iedereen kan bijdragen aan het herstel van de situatie.

Vervolgens nodigt de bemiddelaar de betrokkenen uit om samen de voor-en nadelen van mogelijke oplossingen te bespreken. Belangrijk is dat er geen winnaars of verliezers zijn. De betrokkenen kiezen dan voor één of meer oplossingen en maken concrete afspraken.

Na afloop van het bemiddelingstraject en met akkoord van alle betrokkenen legt de bemiddelaar de afspraken schriftelijk vast in een bemiddelingsovereenkomst.

Lees meer over bemiddeling tijdens het scheidingstraject.

De taak van de bemiddelaar bestaat eruit de partijen te helpen om zelf met volledige kennis van zaken tot een billijke overeenkomst te komen die de behoeften van alle betrokken partijen respecteert.

Bemiddeling is waarschijnlijk één van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen. Elk van ons is ongetwijfeld al meerdere keren tussenbeide gekomen als bemiddelaar misschien zelfs onbewust, bijvoorbeeld om een ruzie op te lossen. Het uiteindelijke doel van bemiddeling is om tot een akkoord te komen om het geschil af te sluiten.

Het uitgeschreven bemiddelingsakkoord is het tastbaar resultaat van wat werd overeengekomen tussen de partijen. Het woord "akkoord" houdt in dat beide partijen het respecteren. Een bemiddeling gebeurt altijd op vrijwillige basis. Het is dus mogelijk dat ze afloopt zonder dat er een akkoord is. Bij bemiddeling wordt ook rekening gehouden met de toekomst de betrokkenen komen samen tot een toekomstgerichte oplossing van hun kwestie met oog voor het behoudt van een respectvolle relatie.

Het is uiteraard veel interessanter om een conflict in der minne op te lossen. Ieder van ons is zich hiervan bewust door zijn eigen dagelijkse ervaring. Een gerechtelijke procedure leidt vaak tot een onherstelbare breuk in de betrekkingen, vooral in conflicten met personen uit onze onmiddellijke omgeving, zoals familie, buren of collega's. Dit is grotendeels te verklaren door het afstandelijke, officiële en soms vijandige karakter van de procedure.

Bij het overleg onder begeleiding van een bemiddelaar gaan de partijen samen op een kalme en serene wijze op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor hun conflict. Als de uiteindelijke oplossing door beide partijen wordt aanvaard, verhoogt dit de kansen op de toekomstige naleving ervan.

Bemiddeling is dus goedkoper, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure. Een bemiddelaar kan u helpen om uit de rechtbank weg te blijven.

Lees meer over de bemiddelaar tijdens het scheidingstraject.

De duurtijd van een bemiddelingstraject wordt bepaald door de betrokkenen zelf. De bemiddelaar reikt een kader aan maar het zijn de betrokkenen die bepalen hoe lang elk van hen nodig heeft om tot een bemiddelde overeenkomst te komen.

We zien vaak dat één van de betrokkenen nood heeft aan een snelle afhandeling terwijl de ander eigenlijk geen probleem ziet. Dit is meestal het gevolg van een sluimerend conflict waarbij één van de betrokkenen namelijk diegene die het meest last heeft van de kwestie zich al enige tijd heeft voorbereid om de kwestie bespreekbaar te maken.

Wanneer dit dan uiteindelijk gebeurt is de confrontatie voor de andere vrij direct en dikwijls onvoorbereid. Op die manier staan de betrokkenen dan ieder op een ander punt op de tijdslijn waarop het conflict of de kwestie zich aftekent. Het is dan belangrijk om ook diegene die het minst ver gevorderd is op de tijdslijn de tijd te geven om aansluiting te vinden.

De bemiddelaar zal daarin begeleiden. Het kan ook zijn dat alle partijen een snelle afhandeling willen. In dat geval zal de bemiddelaar ook het gewenste tijdsbestek bewaken. De duurtijd van een bemiddelingstraject kan niet vast bepaald worden en is afhankelijk van de complexiteit van het conflict en het aantal betrokkenen.

Anderzijds, bij een bemiddelingstraject komt men vaak sneller tot een oplossing dan bij gerechtelijke procedures. Een procedure via de rechtbank betekent in veel gevallen lange wachttijden en dure aanslepende procedures. De meeste van onze cliënten bereiken een akkoord binnen een relatief korte doorlooptijd (in vergelijking met 'procedure'-scheidingen). Bemiddeling is dus goedkoper, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure.

Lees meer over de doorlooptijd tijdens het scheidingstraject.

De erkenning wordt toegekend door de Federale Bemiddelingscommissie die is ingericht door de Federale Overheidsdienst Justitie. Erkende familiaal bemiddelaars hebben een basisopleiding tot bemiddelaar en een specialisatieopleiding tot familiaal bemiddelaar met succes volbracht.

De opleiding in bemiddeling bestaat uit een aantal lesthema's waaronder:

 • Onderhandeling
 • Communicatie
 • Sociaalpsychologische aspecten
 • Rollenspellen
 • Recht

Naast zijn basisopleiding (hoger onderwijs in een specifiek domein) krijgt de bemiddelaar een opleiding in bemiddeling (onderhandeling, communicatie, sociaalpsychologische aspecten, rollenspellen, recht). Hij volgt voortgezette opleidingen zodra hij zijn loopbaan begint, en loopt in principe stage bij een ervaren bemiddelaar die zijn eerste bemiddelingen zal superviseren.

Hij kan worden erkend voor familiale zaken, sociale zaken, of voor burgerlijke en handelszaken.  

Vind hier uw bemiddelaar in uw regio.

De erkende bemiddelaar moet voldoen aan een aantal strenge voorwaarden die zijn kwaliteit waarborgen.

 1. door huidige of vroegere uitoefening beschikken over de vereiste kwalificaties met betrekking tot de aard van het geschil;
 2. al naargelang van het geval beschikken over een opleiding of ervaring aangepast aan het uitoefenen van bemiddeling (merk op dat de federale commissie nog geen beslissing heeft genomen over de minimale opleiding);
 3. garanties voorleggen voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid die nodig zijn bij de bemiddeling;
 4. geen schriftelijke veroordelingen hebben op zijn strafregister die onverzoenbaar zijn met de uitoefening van de functie van erkend bemiddelaar;
 5. geen disciplinaire of administratieve sancties hebben opgelopen die onverzoenbaar zijn met de functie van erkend bemiddelaar, en nooit zijn erkenning kwijtgeraakt zijn. 

Erkende bemiddelaars moeten bovendien deelnemen aan een continue opleiding waarvan het programma wordt erkend door de federale bemiddelingscommissie. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van advocaten, van notarissen en van de representatieve instanties voor de bemiddelaars die noch advocaat noch notaris zijn.

Vind hier uw bemiddelaar in uw regio.

Wij bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening dmv permanente vorming en supervisie workshops.

Erkende bemiddelaars moeten deelnemen aan een continue opleiding waarvan het programma wordt erkend door de federale bemiddelingscommissie. Er dienen minimaal 18 uren permanente vorming te worden gevolgd per 24 maanden. Ons team streeft er naar om per jaar, dus per 12 maanden een minimum van 25 uren permanente vorming te volgen.

Ons team doet beroep op het aanbod van sector organisaties en erkende opleidingsinstituten zoals oa.

Daarnaast organiseren wij samen met experten uit aanverwante domeinen zoals de advocatuur en het notariaat regelmatig supervisie workshops met ons team van bemiddelaars.

Vind hier uw erkend bemiddelaar in uw regio.

Download bemiddelingsprotocol

Als u besluit om bemiddeling uit te proberen, kunt u altijd rekenen op de volledige discretie van de bemiddelaar. De wet garandeert immers de vertrouwelijkheid.

De wet bepaalt dat de bemiddelaar de feiten waarvan hij in zijn functie kennis neemt niet openbaar mag maken. Hij kan ook niet worden opgeroepen door de partijen als getuige in een burgerlijke of administratieve procedure met betrekking tot de feiten waarvan hij kennis heeft genomen tijdens de bemiddeling.

Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de bemiddelaar. Met andere woorden, de bemiddelaar kan sancties worden opgelegd wanneer hij de geheimen die hem werden toevertrouwd tijdens zijn beroepsuitoefening openbaar maakt.

(Tekst overgenomen van de Federale Overheidsdienst Justitie)

Download ons bemiddelingsprotocol

Wat is een vechtscheiding?

We maken een onderscheid tussen een echtscheiding in gang gezet door één echtgenoot en een echtscheiding waar beide echtgenoten samen hebben beslist dat hun relatie ten einde is.

Wanneer men denkt aan scheiden gaat men veelal eerst informatie inwinnen. Bovendien krijgt men goedbedoeld advies van vrienden, familie en collega's. De partner die achteraf geconfronteerd wordt met de wens tot scheiden van de ander, wil zo snel mogelijk de informatie achterstand ophalen. Deze partner zal alle adviezen van welke bron ook opnemen. Dat de diverse adviezen door iedere echtgenoot anders geïnterpreteerd worden, spreekt voor zich. De basis voor een potentiële vechtscheiding wordt hier gelegd.

Veelal hebben beide echtgenoten de echtscheiding niet op hetzelfde moment en in dezelfde mate verwerkt. De houvast die dan geboden wordt door een advocaat die de ‘rechten’ van zijn cliënt verdedigt is dan welkom. De andere partij wordt daardoor gedwongen ook een advocaat onder de arm te nemen. Op dat ogenblik geven beide partners hun toekomst in de handen van de rechtbank.

Hoe een vechtscheiding te vermijden?

U wordt geconfronteerd met een scheidingsmelding en er zijn nog geen gerechtelijke stappen gezet of een advocaat ingeschakeld. Probeer ondanks alle emoties uw kalmte te bewaren en nodig een bemiddelaar uit. Professionele informatie en advies door een derde partij gegeven aan BEIDE echtgenoten gelijktijdig is goud waard. Beide echtgenoten kunnen dan op basis hiervan de voor hen juiste beslissing nemen.

U dreigt in een vechtscheiding te belanden?

U wordt geconfronteerd met een echtscheiding en uw partner heeft gerechtelijke stappen gezet of een advocaat ingeschakeld. U heeft misschien al een dagvaarding ontvangen die u pijn doet. Probeer ook hier uw kalmte te bewaren. Weet dat wat er op papier staat niet noodzakelijk datgene is wat uw partner letterlijk bedoeld heeft. Zonder te veralgemenen, een advocaat zal in de meeste gevallen de feiten opblazen en harde standpunten innemen. Dat is een veelvoorkomende strategie. U kan nu zelf ook een advocaat raadplegen die dan hetzelfde gaat doen met uw verhaal. Dat werkt veelal contraproductief. Probeer uw partner te overtuigen dat communicatie en een gezamenlijk akkoord te verkiezen valt boven een jarenlange procedure die heel veel geld en energie vergt. Nodig samen een bemiddelaar uit voor een vrijblijvend gesprek.

Verwikkeld in een vechtscheiding?

Vele mensen die jarenlang in een procedure verwikkeld zijn, hebben inmiddels een nieuw leven gestart, zijn de strijd eigenlijk moe, hebben veel geld uitgegeven, zien het einde van de procedure nog niet en … beseffen dat datgene waarvoor gevochten wordt, eigenlijk meer een principekwestie is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ex-echtgenoten beslissen de strijdbijl te begraven en onderling een overeenkomst uit te werken. Het is nooit te laat om de dingen anders aan te pakken.

Contacteer uw bemiddelaar en bespreek uw situatie.

Het is niet altijd eenvoudig om naar de geest van de scheidingsovereenkomst te blijven handelen. Nieuwe spanningsvelden en invloeden van buitenaf of veranderende omstandigheden kunnen allemaal aanleiding zijn voor nieuwe conflicten.

Wij adviseren dat u reeds bij de opmaak van uw scheidingsovereenkomst afspraken maakt. Hoe willen jullie met mogelijke conflicten na de scheiding omgaan? Het gaat dan om conflicten waar u samen niet meer uitgeraakt. Door een engagement te nemen over de manier waarop u met het conflict zal omgaan verlaagt u de kans op escalatie. U kan bijvoorbeeld afspreken dat, alvorens u naar de rechtbank stapt u eerst samen naar een bemiddelaar gaat. U kan ook afspreken dat elke ex-partner de helft van de kosten voor de bemiddeling draagt.

Als bemiddelingsorganisatie zijn wij ervan overtuigd dat scheiden via bemiddeling tal van voordelen biedt. Een relatief korte doorlooptijd in vergelijking met 'procedure'-scheidingen. Een zeer grote slaagkans op een evenwichtige overeenkomst via bemiddeling. Een goedkoper, sneller en aangenamer traject dan een gerechtelijke procedure. Overtuigend?

Echter is het niet altijd mogelijk om SAMEN tot een overeenkomst te komen. Daarom hebben we deze website opengesteld voor ervaren advocaten familierecht.

Lees meer over de keuze advocaat of bemiddelaar.

Onze dienstverlening richt zich tot mensen die samen tot een scheidings- en/of ouderschapsovereenkomst willen komen. De meest gehoorde reden is dat ze dit als ouders doen voor de kinderen. Ook wensen ze een lange procedure voor de rechtbank te voorkomen zodanig dat ze hun eigen leven snel weer kunnen oppakken.

De voordelen van onze aanpak:

 • U heeft één contactpersoon die u begeleidt, informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig
 • Jullie worden aangemoedigd samen naar een oplossing te zoeken rekening houdend met mekaars bekommernissen
 • Samen gemaakte afspraken houden langer stand en zijn later makkelijker opnieuw bespreekbaar indien nodig
 • Veel aandacht voor de kinderen; zeer uitgebreide verplichte én optionele clausules   
 • Relatief korte doorlooptijd in vergelijking met 'procedure'-scheidinge
 • Onze rekenmodellen objectiveren
  - de kosten en de mogelijke onderhoudsbijdrage voor de kinderen
  - het bedrag dat ieder van jullie toekomt na vereffening en verdeling van de woning (bij verkoop en inkoop)
 • Een vaste prijs i.f.v. uw situatie voor het ganse traject, geen verborgen kosten, geen rekeningen achteraf
 • Een zeer grote slaagkans op een evenwichtige overeenkomst via bemiddeling
 • Een goedkoper, sneller en aangenamer traject dan een gerechtelijke procedure
 • Rechtbanken adviseren bemiddeling bij scheiding

De volgende stap:


De ScheidingsConsulenten biedt u een traject aan met als doel een evenwichtige EOT en dit tegen een vaste prijs. Geen verborgen kosten, geen rekeningen achteraf. De prijs wordt bepaald op het einde van een eerste vrijblijvend gesprek met jullie beiden. Sinds 2007 hielpen wij zo duizenden mensen op weg naar een nieuwe toekomst.

TIP: Ontvang de gratis ScheidingsGids boordevol relevante informatie

 

 

Contacteer uw bemiddelaar


SCHEIDEN EN BEMIDDELING 1/4

SCHEIDEN EN BEMIDDELING 4/4

SCHEIDEN EN BEMIDDELING 2/4

MEER INFORMATIEVE VIDEO'S

Meer informatieve video's rond scheidingsprocedures, scheiden en kinderen, scheiden en woning, scheiden en bemiddeling.

Kijk verder


SCHEIDEN EN BEMIDDELING 3/4


ScheidingsConsulenten | Info - advies - begeleiding - bemiddeling | Vaste prijs

 • Ann-Antwerpen-Berchem-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Ann
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Sofie-Lommel-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Sofie
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Anneleen-Lanaken-Hasselt-Tongeren-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Anneleen
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Isabelle-Diest-Leuven-Hoegaarden-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Isabelle
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Natalie-Berlare-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Natalie
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Christine-Kluisbergen-Ronse-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Christine
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Isabelle-Brugge-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Isabelle
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Liliane-Turnhout-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Liliane
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Els-Gent-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Els
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Nathalie-Wemmel-Brussel-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Nathalie
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Koen-Torhout-Roeselare-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Koen
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Anja-Gent-Destelbergen-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Anja
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Katrien-Antwerpen-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Katrien
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Dominique-Antwerpen-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Dominique
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Eddy-Geraardsbergen-Zotttegem-Ninove-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Eddy
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Scheidingsconsulent-bemiddelaar-Elien-Acke-Drongen-Eeklo-Zelzate-Evergem Elien
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Scheidingsconsulent-bemiddelaar-Rozemie-Debouvere-Kortrijk-Ieper Rozemie
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Scheidingsconsulent-bemiddelaar-An-Cox-Hasselt An
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Kristy-Everaert-Familiaal-bemiddelaar-scheidingsconsulent-Tremelo-Aarschot Kristy
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Isabelle-Demol-scheidingsconsulent-bemiddelaar-Kortrijk Isabelle
  ScheidingsConsulente
  Familiaal bemiddelaar

 • Nathalie-Mechelen-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Nathalie
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Ilona-Moureau-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Ilona
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Cynthia-Nowé-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Cynthia
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Ilona-Moureau-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Evelien
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Steffie-Clement-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Steffie
  ScheidingsConsulent
  Familiaal bemiddelaar

 • Dirk-Antwerpen-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Dirk
  Medeoprichter
  Pareto Group

 • Lawrence-Berlare-Scheiden-Echtscheidingsbemiddelaar Lawrence
  Medeoprichter
  Pareto Group