NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING | UPDATE! Nieuwe info rond de

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

UPDATE! Nieuwe info rond de verlaging van de verdeeltaks-misierietaks naar 1 procent

Lees de laatste update van 1/1/2015 over de verdeeltaks-miserietaks HIER.

Zoals reeds eerder aangekondigd verlaagt de administratie de verdeeltaks die onder andere van toepassing is bij de verdeling van de woning na echtscheiding in geval van overname door 1 van de echtgenoten, van 2,5% naar 1%. Deze maatregel gaat in op 1 januari 2015.

Nieuw is dat het kabinet enkele dagen geleden meer informatie heeft verschaft over de modaliteiten. Een belangrijk nieuw gegeven daarbij is dat het abbatement (art. 111 bis W. Reg.), d.i. een ‘korting’ die toegekend werd als het om een gezinswoning ging en ook in geval er kinderen waren, wordt afgeschaft.

Er zou echter in een specifieke overgangsbepaling worden voorzien in de zin dat het abattement behouden zou blijven indien de overeenkomst onderworpen is aan het tarief van 2, 5%. Het betreft hier dan de overeenkomsten die vóór 1 januari 2015 worden afgesloten onder opschortende voorwaarde waaronder overeenkomsten ‘echtscheiding door onderlinge toestemming’ en waarvan de voorwaarde zich realiseert na 31 december 2014. Deze blijven onderworpen aan het oude tarief.

Voor overeenkomsten ‘echtscheiding door onderlinge toestemming‘ die worden afgesloten onder opschortende voorwaarde, zal op het ogenblik van vervulling van de voorwaarde, het evenredig recht verschuldigd zijn aan het tarief dat gold op hel ogenblik waarop de overeenkomst werd afgesloten (art. 16 W.Reg.). Een overeenkomst die vóór de datum van inwerkingtreding werd afgesloten onder een opschortende voorwaarde die pas na de datum van inwerkingtreding wordt vervuld, blijft dus onderworpen aan het oude tarief. Dit wil zeggen dat de 1% slechts van toepassing is op overeenkomsten opgemaakt op of na 1 januari 2015.

Momenteel zijn er echter nog geen ontwerpteksten neergelegd in het Vlaams parlement.Comments are closed.